การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA )

ข้อ ประเด็นการตรวจ ลิงค์ข้อมูล
1 โครงสร้าง
ดูข้อมูล
2 ข้อมูลผู้บริหาร
ดูข้อมูล
3 อำนาจหน้าที่
ดูข้อมูล
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ดูข้อมูล
5 ข้อมูลการติดต่อ
ดูข้อมูล
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ดูข้อมูล
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูข้อมูล
8 Q&A
ดูข้อมูล
9 Social Network
ดูข้อมูล
10 แผนดำเนินงานประจำปี
ดูข้อมูล
11 รายงานการดำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
ดูข้อมูล
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดูข้อมูล
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูข้อมูล
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ดูข้อมูล
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดูข้อมูล
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ดูข้อมูล
17 E-Service
ดูข้อมูล
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ดูข้อมูล
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบที่ ๖ เดือน
ดูข้อมูล
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ดูข้อมูล
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ดูข้อมูล
22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ดูข้อมูล
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูข้อมูล
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ดูข้อมูล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูข้อมูล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูข้อมูล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดูข้อมูล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ดูข้อมูล
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูข้อมูล
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูข้อมูล
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ดูข้อมูล
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ดูข้อมูล
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดูข้อมูล
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ดูข้อมูล
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ดูข้อมูล
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ดูข้อมูล
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ดูข้อมูล
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ดูข้อมูล
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูข้อมูล
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ดูข้อมูล
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูข้อมูล
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ดูข้อมูล
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ดูข้อมูล

หน่วยงานและเว็บไซต์อื่น ๆ

ถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบถาม-ตอบ อบต.บ้านเสด็จ
(2020-11-07 00:00:19) อ่าน 969 ตอบ 0


แผนที่ Google Maps